شرایط ملاقات فرزندان پس از جدایی زوجین

شرایط ملاقات فرزندان پس از جدایی زوجین حضانت اصطلاح حقوقی در مورد سرپرستی کودکان پس از جدایی یا فوت یا ترک یکی‌از والدین است. این واژه برای توصیف رابطه حقوقی و عملی بین والدین یا سرپرستان کودک و فرزندی که تحت مراقبت آن اشخاص است، استفاده می شود. والدین متأهل به طور معمول به صورت […]